Stanovy

Stanovy Spolku 

 Čl.  I. 

 Základní ustanovení 

 1)  Název: Sdružení učitelů jógy ČR, z. s. (dále jen „spolek“) 

2)  IČ: 005 06 800  

3)  Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, v platném znění  

4)  Sídlo: Praha 

5)  Spolek je založen na dobu neurčitou a působí na celém území České republiky. 

 

Čl. II.  

Účel Spolku   

1)  Účelem spolku je vytváření podmínek a možností pro zdokonalování práce učitelů jógy,  

sdružování učitelů na profesním základě a vedení učitelů jógy ke vzájemné toleranci a úctě.  

 

Čl. III. 

Hlavní činnost Spolku   

1)  Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel spolek naplňuje zejména prostřednictvím:  

       a)  vystupování jako právnická osoba, oprávněná hájit zájmy Spolku a svých členů nebo pro naplnění účelu popsaného v čl. II., jednat s orgány veřejné moci a dalšími osobami,  

      b)  organizování činnosti v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření materiálních podmínek, 

     c)  organizování školení a seminářů směřujících ke zvýšení dovedností, znalostí a erudice členů Spolku,  

     d)  výchovou nových učitelů jógy, 

     e)  vytvářením ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,  

     f)  vedení svých členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu k dodržování základních  etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec,

     g)  hájení zájmů členů spolku, za tím účelem spoluprací s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci,

     h)  dalšími formami své činnosti napomáháním rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

 

  

Čl. IV.

Etika členů spolku

1)  Členové se vstupem do spolku do spolku zavazují:

     a)  tolerovat a respektovat různé koncepce jógy, filosofické směry a náboženství,

     b) respektovat osobnost žáka a jeho právo kdykoliv si svobodně zvolit učitele i duchovní cestu,

     c) vyučovat pouze to, co ověřili osobní praxí,

     d) nést osobní odpovědnost za předávané metody.

 

Cl. V.

Členství ve Spolku

1)  Spolek rozlišuje dvojí členství, a to členství základní a členství učitele jógy.

2)  Členství obecně je dobrovolné. Nikomu není upřeno požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli

3)  Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne ve lhůtě 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. VI.

Základní členství ve Spolku

1)  Základní členství ve Spolku je dobrovolné ve smyslu čl. IV. odst. 2 těchto Stanov.

2)  Členem se může stát pouze zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí s účelem a činností spolku dle platných stanov.

3)  Žádost o základní členství musí být písemná a doručená výboru spolku. 

4)  Členství vzniká přijetím za člena, o kterém rozhoduje prostou většinou výbor spolku.

5)  Členství zaniká:

      a) vystoupením člena spolku,

      b) vyloučením člena spolku,

      c) smrtí člena spolku,

     d) zánikem spolku.

6)  Členství nepřechází na právní nástupce člena.

7)  Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:

     a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle stanov nebo vnitřních rozhodnutí spolku,

     b) nezaplatil členské příspěvky spolku ve dvou po sobě následujících letech, byl-li na tuto možnost nejméně dva měsíce předem písemně upozorněn,

     c) dopustil se mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen,

     d) veřejně projevuje názory popírající či snižující důstojnost člověka, zejména pro jeho příslušnost k národnostní či náboženské menšině.

8)  Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 

Čl. VII.

Práva a povinnosti základního členství

1) Člen spolku se základním členstvím má právo zejména:

     a) účastnit se jednání členské schůze,

     b) být zvolen do výboru a dalších orgánů Spolku,

     c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,

     d) podílet se na praktické činnosti Spolku.

2)  Člen spolku se základním členstvím má povinnost zejména:

      a) dodržovat Stanovy, plnit rozhodnutí orgánů Spolku,

      b) platit stanovené roční příspěvky Spolku,

      c) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,

     d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

     e) chovat se v souladu s dobrými mravy a běžnými společenskými a etickými hodnotami.

 

Čl. VIII.

Členství učitele jógy ve Spolku

1)  Členství učitele jógy je dobrovolné ve smyslu čl. IV. odst. 2 těchto Stanov.

2)  Členem se může stát pouze zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí s účelem a činností Spolku dle platných Stanov.

3)  Členem s členstvím učitele jógy se může stát člen se základním členstvím jako i fyzická osoba, která není členem spolku.

4)  Žádost o členství učitele jógy musí být písemná a doručená výboru spolku. Uchazeč musí dále doložit:

     a) písemné doporučení od stávajícího člena se členstvím učitele jógy,

     b) odbornou způsobilost,

     c) působení v praxi po dobu nejméně jednoho roku,

5)  Členství vzniká přijetím za člena, o kterém rozhoduje prostou většinou nejbližší svolaná členská schůze na návrh výboru spolku,

6)  Členství zaniká:

     a) vystoupením člena spolku,

     b) vyloučením člena spolku,

     c) smrtí člena spolku,

     d) zánikem spolku.

7)  Členství nepřechází na právní nástupce člena.

8)  Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:

      a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí spolku,

      b) nezaplatil členské příspěvky spolku ve dvou po sobě následujících letech, byl-li na tuto možnost nejméně dva měsíce předem písemně upozorněn,

      c) dopustil se mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen,

      d) veřejně projevuje názory popírající či snižující důstojnost člověka, zejména pro jeho příslušnost k národnostní či náboženské menšině.

9)  Seznam členů se členstvím učitele jógy spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů

10)  Členství učitele jógy není nárokové.

 

Čl. IX.

Práva a povinnosti členství učitele jógy

1)  Člen Spolku se členstvím učitele jógy má právo zejména:

     a) účastnit se jednání členské schůze,

     b) volit do výboru a dalších orgánů spolku,

     c) být zvolen do výboru a dalších orgánů spolku,  

     d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

     e) podílet se na praktické činnosti spolku,

     f) udílet dle svého svědomí doporučení pro zájemce o členství učitele jógy,

    g) navrhnout odvolání výboru nebo jiného orgánu.

2)  Člen spolku s členstvím učitele jógy má povinnost zejména:

     a) dodržovat stanovy, plnit rozhodnutí orgánů Spolku,

     b) platit stanovené roční příspěvky spolku,

     c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

    d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

    e) chovat se v souladu s dobrými mravy a běžnými společenskými a etickými hodnotami. 

 

Čl. X.

Orgány Spolku

1)  Orgány Spolku jsou:

     a)  Členská schůze,

     b)  Výbor spolku,

     c)  Předseda výboru.  

 

Čl. XI.

Členská schůze

1)  Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech členů s členstvím – Členská schůze.

2)  Členské schůze se mohou účastnit osoby se základním členstvím i se členstvím učitele jógy.

3)  Aktivní volební právo, tedy právo volit, mají pouze osoby s členstvím učitele jógy.

4)  Pasivní volební právo, tedy právo být volen, mají osoby se základním členstvím i se členstvím učitele jógy.

5)  Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších věcech týkajících se Spolku, zejména pak: 

     a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,

     b) rozhoduje o žádostech zájemců o členství učitele jógy na návrh výboru,

     c) volí výbor a odvolává jej,

     d) schvaluje zprávu o činnosti za minulý rok,

     e) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období,

     f) rozhoduje o vyloučení členů po návrhu výboru spolku,

     g) rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,

     h) rozhoduje o zániku Spolku.  

6)  Členská schůze rozhoduje také o všech věcech, které dle Stanov nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku.

7)  Členská schůze je svolávána dle potřeby výborem spolku, nejméně však jednou za kalendářní rok.

8)  Předseda spolku je povinen svolat Členskou schůzi, pokud jej o to písemně požádá nejméně polovina členů Spolku. Žádost musí obsahovat návrh programu členské schůze.

9)  Informaci o svolání Členské schůze zasílá výbor spolku elektronickou poštou na kontaktní adresy všech členů Spolku, které uvedli v přihlášce. Členská schůze musí být svolána nejpozději 20 dní před plánovaným konáním. Součástí pozvánky musí být návrh programu, podklady a návrhy materiálů nutné k projednání na schůzi.

10)  Členská schůze rozhoduje o všech věcech nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, nestanoví-li zákon jinak. Není-li uvedeno ve Stanovách jinak, pak má každý člen s členstvím učitele jógy jeden hlas.

11)  Záležitost, která nebyla zařazena na program Členské schůze v souladu s Čl. XI odst. 9, lze rozhodnout pouze se souhlasem všech přítomných členů spolku.

12)  O konání Členské schůze pořizuje pověřený člen spolku zápis a seznam usnesení. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání Členské schůze. 

 

Čl. XII.

Výbor

1)  Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, které nejsou výslovně svěřeny členské schůzi nebo předsedovi výboru. Výbor zejména rozhoduje o otázkách spojených s praktickým fungováním spolku. 

2)  Výbor je tvořen předsedou výboru a čtyřmi dalšími členy. Výbor jako statutární kolektivní orgán tak má pět členů. Všichni jsou voleni členskou schůzí.

3)  Výbor jedná za spolek navenek a jednat za něj může samostatně kterýkoliv člen výboru

4)  Výbor je volen členskou schůzí na dobu 3 let, které je zároveň i odpovědný. Výbor se funkce ujímá dnem následujícím p dni volby. 

5)  Výbor:

     a) volí ze svých řad předsedu a odvolává jej,

     b) vede seznam členů Spolku, a to se základním členstvím jako i se členstvím učitele jógy,

     c) rozhoduje o zájemcích o základní členství ve spolku,

     d) navrhuje členské schůzi vyloučení členů spolku, 

     e) archivuje zápisy a usnesení ze členské schůze a ze schůze výboru.

     f) jednou za tři roky předkládá členské schůzi plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti. 

 

Čl. XIII.

Předseda výboru

1) Předseda je vždy členem výboru

2) Předsedu volí výbor na dobu neurčitou, nejdéle však na volební období výboru, výbor a zároveň jej může odvolat. 

3)  Předseda zejména: 

     a) připravuje podklady pro jednání výboru,

     b) svolává členskou schůzi,

     c) kontroluje stav zaplacených členských příspěvků, a to nejméně dvakrát za rok,

     d) je odpovědný výboru spolku,

 

Čl. XIV.

Likvidace

1)  V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké tomuto spolku.

 

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1)  Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.