Poslání sdružení

Poslání sdružení

Hájit společné zájmy učitelů jógy.

Působit na pravdivé informování veřejnosti o józe a jednotlivých školách jógy.

Trvale vytvářet tolerantní prostředí mezi jednotlivými školami a skupinami a vytvářet prostor pro jejich vzájemné poznávání.

Vytvářet podmínky pro odborné zdokonalování členů sdružení.

Zabývat se výchovou nových učitelů jógy; potvrzovat na žádost člena jeho oprávnění vyučovat jógu (při splnění podmínek schválených shromážděním všech učitelů).

Zprostředkovávat výměnu informací z oblasti jógy a z dalších směrů sledujících duchovní rozvoj člověka.

Navazovat vzájemné osobní kontakty mezi učiteli jógy a tím přispívat k vzájemné toleranci a úctě.

Navazovat styky s obdobnými organizacemi doma i v zahraničí.

Pro členy, kteří podnikají podle živnostenského zákona v oboru výuka jógy, plnit funkci živnostenského společenstva. Pro splnění této funkce se zřizuje zvláštní sekce – sekce soukromě působících učitelů jógy.

Pořádat pravidelně dvakrát za rok setkání s odborným praktickým a teoretickým programem.